KRÓTKA HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

      Dzień 19 października 1946 roku rozpoczął się radosnym gwarem dzieci, które nieco przelęknione, gromadziły się na dziedzińcu nowej szkoły. Większość z nich uczęszczała przed kilkoma dniami do jedynej podstawówki przy placu Łużyckim. Gromadę 180 uczniów powitał, w otoczeniu pięciu nauczycieli, kierownik szkoły Franciszek Kabat. Tak rodziła się nowa placówka oświatowo-wychowawcza, Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach.

Szkoła mieściła się w dwóch budynkach przy ulicy Wiejskiej 10 i 12. Obecnie jest to ul. Wincentego Witosa. Pierwsi uczniowie zorganizowani zostali w sześciu klasach. Początki były trudne pod względem organizacyjnym. Brakowało podstawowego wyposażenia i pomocy szkolnych. Tylko jeden nauczyciel posiadał wymagane kwalifikacje, pozostali musieli nadrabiać brak odpowiedniego przygotowania w organizowanych formach dokształcających. Wiele pracy w przygotowanie klas do zajęć włożył woźny szkoły, Julian Majkszak, który swoje obowiązki traktował bardzo odpowiedzialnie. W następnym roku szkolnym w szkole uczyło się już 300 uczniów w dziewięciu oddziałach.

Do pracy w placówce została skierowana nauczycielka-repatriantka Anna Pokowa. Dzieci objęte były nauczaniem religii, którą prowadzili ksiądz i katecheta. Nieustannie trwała modernizacja bazy szkolnej. W 1949 roku wzbogaciła się o radiowęzeł szkolny. Powstały pierwsze organizacje szkolne. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w czerwcu 1949 roku.

W szkole działało koło Polskiego Czerwonego Krzyża, Liga Przyjaciół Żołnierza, Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej.

Po przekazaniu na potrzeby placówki trzeciego budynku przy ulicy Witosa 14 objęto opieką również dzieci przedszkolne. Pierwszą kierowniczką placówki wychowania przedszkolnego została Eugenia Greczan. Przedszkolaki bawiły się na tym samym boisku, co uczniowie podstawówki. 

     Do placówki kierowani byli absolwenci Liceum Pedagogicznego z Nowej Soli, a później także z Lubska. W tym okresie Szkoła Podstawowa nr 2 prowadziła zajęcia w 14 oddziałach z 560 uczniami. W 1957 roku otrzymała czwarty budynek, który pomieścił cztery izby lekcyjne, salę gimnastyczną i harcówkę.

     Ważnym wydarzeniem była przeprowadzona w 1958 roku wizytacja frontalna, która potwierdziła dobrą pracę zespołu pedagogicznego tej placówki.

     W Dwójce pracowała nauczycielka-metodyk nauczania początkowego - mgr Barbara Balicka. Mgr Janusz Werstler, nauczyciel, kierownik szkoły, przez wiele lat obejmował stanowisko zastępcy Inspektora Oświaty i Wychowania w Żarach. Mirosław Zengiel został powołany do pełnienia funkcji komendanta Hufca ZHP. Przez wiele lat Poradnią Społeczno-Wychowawczą w Żarach kierował były nauczyciel tej szkoły, mgr Lech Kubiak.

     Szkoła Podstawowa nr 2 przygotowała wielu dobrych organizatorów pracy oświatowo-wychowawczej, którzy swoim działaniem przyczynili się do rozwoju szkolnictwa w mieście i powiecie. Nauczyciele zabiegali o wszechstronny rozwój osobowości powierzonych im dzieci, toteż nigdy nie zabrakło uczniów tej placówki w olimpiadach przedmiotowych, konkursach recytatorskich czy przeglądach piosenek dziecięcych.

     W okresie pięćdziesięcioletniej działalności szkolne ławy opuściło 2797 absolwentów, zachowując we wspomnieniach obraz szkoły z tamtych sztubackich lat. W dniu 1 czerwca 1984 roku odbyło się nadanie szkole imienia Janusza Korczaka. Wydarzenie to było poprzedzone pracą organizacyjną i wychowawczą. Uczniowie poznawali życie i działalność kilku znakomitych Polaków, by później w plebiscycie ogólnoszkolnym wybrać postać najbardziej związaną z wychowaniem młodego pokolenia. 356 uczniów spośród trzech zaproponowanych sylwetek wybrali, 240 głosami, Janusza Korczaka.